Algemene cursusvoorwaarden

Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en overige opleidingen gegeven door Transfer Solutions Education bv. De opleidingen worden gegeven bij Transfer Solutions Education of, indien afgesproken, bij de klant op locatie.

Aanmeldingen
De aanmelding voor één of meer cursussen geschiedt door middel van het inschrijfformulier op de website.

Bevestiging
Nadat Transfer Solutions Education bv de inschrijving heeft ontvangen, ontvangt de contactpersoon ten minste één week voor de cursusuitvoering een bevestiging van inschrijving met daarbij een routebeschrijving.

Facturatie en betaling
De facturen dienen te worden betaald binnen dertig dagen na factuurdatum. Is de vergoeding niet binnen de gestelde termijn op de rekening bijgeschreven, dan kan Transfer Solutions Education bv rente in rekening brengen, met een minimum van 1% per maand. Deze rente wordt in rekening gebracht vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Rente op rente kan Transfer Solutions Education niet in rekening brengen. Transfer Solutions Education kan tevens alle gemaakte kosten als administratiekosten, en overige binnen- en buitengerechtelijke kosten in rekening brengen.

Annulering, plaatsvervanging, niet verschijnen

 • Annuleren van een cursusinschrijving kan alleen schriftelijk geschieden. Hierbij dienen de naam van de cursist, de betreffende cursus en de datum van aanvang vermeld te worden.
 • Bij annulering gelden de volgende regels:
  • bij annulering tot drie weken voor aanvangsdatum van de betreffende cursus wordt 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht
  • bij annulering tussen één en drie weken voor aanvang van de cursus wordt twintig procent van de totale cursusprijs in rekening gebracht
  • bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus wordt de totale cursusprijs in rekening gebracht. Dit is ook het geval als geen correcte annulering is doorgegeven of als de cursist niet verschijnt.
 • Als een cursist de cursus niet kan komen volgen kan hij/zij eventueel een plaatsvervanger aanwijzen. Voor deze plaatsvervanger zijn dezelfde regels van toepassing als voor de oorspronkelijke deelnemer.
 • Het is mogelijk een cursusinschrijving naar een later tijdstip te verzetten, indien dit tot twee weken voor aanvang van de cursus schriftelijk wordt gemeld. Anders treedt de annuleringsregeling in werking.
 • Transfer Solutions Education is gerechtigd een cursus te annuleren tot één week voor aanvang. Dit wordt schriftelijk bevestigd. Transfer Solutions Education aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de deelnemer of diens organisatie door de annulering schade ondervindt of kosten maakt.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. Transfer Solutions Education bv behoudt alle eigendomsrechten op het cursusmateriaal. Kopiëren van het materiaal kan alleen geschieden met toestemming van Transfer Solutions Education bv.

Deelname aan een cursus of event van Transfer Solutions Education bv geeft geen garantie tot het behalen van een examen of certificering.